GARANTINĖS SĄLYGOS:

Prekių garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo tinkamo prekių perdavimo (pristatymo) Pirkėjui dienos, arba nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Prekių garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.Visiems elektros prietaisams yra taikomas 24 mėnesių garantinis laikotarpis.

Garantinis aptarnavimas vykdomas, jei įvykdytos šios sąlygos:

 • pateiktas teisingai užpildytas garantinis talonas su nurodytu garantiniu terminu;
 • pristatytas sugedęs prietaisas.
 • Garantinio remonto terminas priklauso nuo gedimo sudėtingumo.  Nepavykus sutaisyti prekės šalyje, ji gali būti siunčiama remontuoti gamintojui.
 • Prekės garantiniam remontui priimamos tik švarios!
 • Garantija netaikoma eksploatacijos metu besidėvinčioms dalims ir detalėms, sunaudojamoms medžiagoms ir natūraliam senėjimui.  Negarantiniais laikomi gedimai, atsiradę dėl netinkamo saugojimo, neteisingo arba neatsargaus naudojimo, užteršimo ir nepriežiūros, neprofesionalaus remonto, perkrovimo, naudojimo ne pagal paskirtį, taip pat esant mechaniniams pažeidimams, neteisingo surinkimo požymiams, taip pat gedimams kilusiems dėl vartotojo instrukcijos reikalavimų surinkimui, naudojimui ir priežiūrai nesilaikymo.
 • Garantinės pretenzijos nepriimamos taip pat ir šiais atvejais:
 • Jei ant prekės yra ardymo ar kitokio savarankiško remonto žymių.
 • Mechaniniai pažeidimai, taip pat pažeidimai atsiradę dėl pašalinių objektų, skysčių, vabzdžių patekimo į vidines ertmes.
 • Pažeidimai dėl stichinių faktorių (lietus, vėjas, žaibas ir t.t.), gaisro, buitinių faktorių (padidinta drėgmė, dulkėtumas, agresyvi aplinka ir t.t.).
 • Jei pažeistos gamintojo ar pardavėjo uždėtos plombos.
 • Pakeista konfigūracija, programinė įranga, naudotos netinkamos eksploatacinės medžiagos, atsarginės dalys, nenumatytos gamintojo.

NEKOKYBIŠKIŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS:

Pirktos nekokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos.

Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

– grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
– prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
– prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir kt.);
– grąžinama prekė turi būti tos pačios sudėties, kokios buvo pirkėjo gauta – kartu turi būti grąžinamos ir už pirkinį gautos dovanos.

Jei prieš tai išvardintos sąlygos yra įvykdytos, turėtumėte užpildyti prašymą grąžinti prekę ir atsiusti el. paštu: info@integritas.lt.

Gavę Jūsų prašymą, su Jumis susisieksime per 2 darbo dienas ir susiderinsime prekės grąžinimo detales.

Gavę prekę ir įsitikinę, kad prekė yra nenaudota, per 3 d.d. grąžinsime pinigus į Jūsų nurodytą sąskaitą.

Nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
Informuojame, kad pirkėjai, esant ginčytinai situacijai, turėtų pirmiausia kreiptis į pardavėją, o nepavykus išspręsti ginčo, turi teisę kreiptis dėl ginčo sprendimo į elektroninę vartotojų ginčų sprendimo platformą: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

ASMENS DUOMENYS:

Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai sutinka pateikti Pardavėjui registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis.

Klientų asmens duomenis renkame tam, kad galėtume suteikti Jums mūsų teikiamas paslaugas ir atlikti su jomis susijusius veiksmus:

 • pasidalinti su Jumis naujienomis, kurių turinys yra Jums naudingas ir aktualus;
 • informuoti Jus apie mūsų vykdomus renginius, seminarus, konferencijas;
 • pasidalinti su Jumis informacija apie mūsų rengiamus mokymus;
 • pateikti Jums pasiūlymus, informuoti apie nuolaidas;
 • prireikus galėti Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume bendradarbiavimo istoriją ir galėtume atsakyti į Jums rūpimus klausimus;
 • vykdyti Jūsų užsakymus pateiktus internetinėje parduotuvėje, telefonų arba el. paštu;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti;
 • darbuotojų ar su įmone susijusių asmenų (t. y. subjektų, teikiančių bendrovei paslaugas pagal sutartis) tiesioginių funkcijų ir sutarčių įgyvendinimui.

Asmens duomenys trečioms šalims yra neteikiami.

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų subjektas turi būti informuotas apie galimybę bet kada pareikalauti, kad jo duomenys būtų sunaikinti, kreipdamasis į svetainės administraciją.

UAB „Integritas GS” tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas). Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims. 

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.